Tax AlertyTax Alert nr 7/2017

24/01/2017

W dniu 29 listopada 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt  II FSK 3066/14), z którego wynika, że przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w zamian za zaległości podatkowe na zasadach określonych w art. 66 Ordynacji podatkowej nie powoduje u podatnika powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

Sprawa dotyczyła Spółki, która posiada zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zobowiązania te podatnik regulował i dalej chce regulować poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa. Przedmiotem owych przeniesień były i będą: prawo własności do nieruchomości, ruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz akcje i udziały w spółkach prawa handlowego.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie stanowiska, że uregulowanie zobowiązań podatkowych w sposób przedstawiony powyżej u przenoszącego własność powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie podzielił jednak tego poglądu stwierdzając, że uregulowanie zobowiązania podatkowego w naturze jest tożsame z cywilistycznym zwolnieniem z długu, dlatego po stronie Spółki powstanie przychód na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o CIT.

WSA w Warszawie nie zgodził się z organem. Sąd stwierdził, że bez względu na formę (pieniężną lub rzeczową), efektywne zaspokojenie wierzyciela podatkowego jest niczym innym, jak uiszczeniem podatku. Stanowisko to podtrzymał NSA, który orzekł, że art. 66 Ordynacji podatkowej, jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W ocenie NSA przepis ten nie odnosi się do obrotu gospodarczego, który generuje przychody podatnika wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy CIT, gdyż jego celem nie jest realizacja jakiegokolwiek przysporzenia w oparciu o stosunek cywilnoprawny, ale wykonanie zobowiązania o charakterze podatkowym.