Tax AlertyTax Alert nr 30/2016

24/02/2016

W dniu 23 lutego 2016 r. NSA wydał postanowienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego do TSUE (sygn. I FSK 1573/14) w sprawie zgodności krajowych przepisów VAT dotyczących zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości z dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

NSA postanowił zapytać TSUE czy zgodna z dyrektywą jest definicja pierwszego zasiedlenia określona w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT w myśl której pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.