Tax AlertyTax Alert nr 144/2016

26/08/2016

W dniu 24 sierpnia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 2144/14) dotyczące powstania przychodu Spółki w związku ze spłatą zobowiązania.

Spór dotyczył spółki A, która wraz ze spółką B zawiązała nową spółkę C na potrzeby realizacji inwestycji. W tym celu nowopowstała spółka C zaciągnęła kredyt w banku, którego warunkiem było, że struktura własnościowa spółki C oraz jej wspólników nie zmieni się podczas okresu kredytowania. Jednak po zawarciu umowy kredytowej pojawiła się konieczność zmiany tej struktury – do Spółki A miał przystąpić nowy udziałowiec, a w efekcie bank zażądał określonej kwoty pieniężnej za wyrażenie zgody na taką zmianę. Jednocześnie, Spółka A, na mocy porozumienia ze spółkami B i C, zobowiązała się, że jeżeli na skutek zmian w jej strukturze spółka C poniesienie jakikolwiek uszczerbek, to spółka A go pokryje. Następnie udziały w spółce A zostały sprzedane, a opłata na rzecz banku została uregulowana przez nowego nabywcę. W związku z powyższym spółka A złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie odpowiedzi na pytanie czy uzyskała ona z tego tytułu przychód.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał, iż to, że opłata została uregulowana przez inny podmiot spowodowało zwolnienie spółki A z długu, a więc uzyskała ona przychód – gdyby nie fakt zapłaty musiałaby sama uregulować należność. Spółka A zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie do WSA uznając, iż nie była zobowiązana do zapłaty kwoty wymaganej przez bank, ale do pokrycia ewentualnych strat poniesionych przez inny podmiot – spółkę C. Zdanie Spółki podzielił zarówno WSA, jak i NSA. Oba sądy w swoich rozstrzygnięciach stwierdziły, iż nie doszło do zwolnienia z długu, a spółka A nie była zobowiązana do pokrycia wymaganej przez bank kwoty.