Tax AlertyTax Alert nr 21/2016

11/02/2016

4 lutego 2016 r. NSA wydał wyroki (sygn. akt II FSK 3247/13, II FSK 1463/14) dot. opodatkowania PIT prezentów świątecznych dla pracowników.

Sprawy dotyczyły Spółki, która z okazji Bożego Narodzenia zorganizowała dla swoich pracowników świąteczną pomoc. W tym celu Spółka zawarła z siecią sklepów spożywczych umowę na podstawie której Spółka miała kupić od sieci określone towary. Następnie Spółka wydawała pracownikom dokumenty (tzw. karty świąteczne) o określonej wartości (np. 50 zł), na podstawie których pracownicy mogli odebrać wybrane przez siebie towary w sieci sklepów. Pracownicy mogli wybierać produkty wyłącznie spośród towarów wcześniej uzgodnionych pomiędzy Spółką a sklepem. Ponadto pracownicy nie mogli domagać się zwrotu niewykorzystanej wartości karty, ani też nie mogli dopłacić do produktów, jeżeli wartość wybranych towarów okazałaby się wyższa od wartości karty.

Cała wartość pomocy została sfinansowana ze środków ZFŚS, a wysokość świadczenia była uzależniona od sytuacji materialnej każdego z pracowników.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki przekazane przez nią karty świąteczne nie miały charakteru bonów i talonów, których przekazanie podlega opodatkowaniu PIT. Zdaniem Spółki udzielona przez nią pomoc powinna być klasyfikowana jako świadczenie rzeczowe zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zdaniem Spółki, nie ma bowiem istotnych różnic pomiędzy przekazaniem pracownikom paczek żywnościowych skompletowanych odgórnie przez Spółkę i wydanych w zakładzie pracy, a przekazaniem pracownikowi paczek w formie towarów żywnościowych według własnego wyboru do skompletowania w sklepie.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika twierdząc, iż decydujące jest to, że w pierwszej kolejności pracownik otrzymuje kartę, a dopiero później wymienia ją na towar.

Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się również WSA i NSA. Wyjaśniając, iż wszelkie znaki wydawane z puli świadczeń socjalnych, za które pracownik może nabyć towary według swojego uznania, są opodatkowane PIT.

Nie zostały jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienia wyroków NSA.