Tax AlertyTax Alert nr 125/2018

08/10/2018

W dniu 4 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 2840/16) dotyczący możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w CIT kwoty odstępnego od przedterminowego rozwiązania umowy, której wykonywanie przynosiłoby spółce znaczne straty z powodu załamania cen rynkowych spowodowanego zmianą przepisów.

W 2010 roku spółka zawarła umowę dotyczącą nabywania przez nią świadectw pochodzenia energii elektrycznej od kontrahenta. Umowa miała obowiązywać do 2021 roku, ale po dwóch latach od jej zawarcia w życie weszło rozporządzenie Ministra Gospodarki, które znacząco wpłynęło na ceny świadectw i doprowadziło do ponoszenia przez spółkę znacznych strat spowodowanych brakiem możliwości ich odsprzedaży z zyskiem. Wobec znaczącej zmiany warunków rynkowych spółka wypowiedziała umowę, co doprowadziło do jej pozwania przez kontrahenta, a ostatecznie do zawarcia przez strony ugody przed sądem arbitrażowym. W ramach ugody spółka zapłaciła kontrahentowi odstępne za przedterminowe rozwiązanie umowy i w związku z tym zadała pytanie o możliwość zaliczenia kwoty odstępnego do kosztów podatkowych. Negatywnej odpowiedzi udzielił na to pytanie zarówno organ podatkowy, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

NSA stwierdził jednak, iż zaistnienie nieoczekiwanej zmiany warunków rynkowych skłoniło spółkę do zastosowania korzystniejszego rozwiązania w postaci zapłaty odstępnego, zamiast wieloletniego wykonywania niekorzystnej umowy i z tego powodu taki wydatek należy uznać za celowy. Zdaniem Sądu spółka może rozliczyć taki wydatek w kosztach, gdyż jest on spowodowany jej racjonalnym działaniem zmierzającym do powstrzymania ponoszenia przez nią strat.