Tax AlertyTax Alert nr 43/2017

18/04/2017

W dniu 29 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS) dotyczącą określenia statusu małego podatnika.

Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i dodatkowo jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z zapisami statutu spółki komandytowej Spółka ma udział w jej zysku w wysokości 99%. Spółka zastanawiała się, czy będzie miała prawo do zastosowania od 1 stycznia 2017 r. stawki podatku w wysokości 15% przysługującej małym podatnikom.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do Dyrektora KIS o ustalenie, czy na potrzeby statusu małego podatnika należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą Spółkę, czy należy również uwzględniać przypisane proporcjonalnie przychody ze sprzedaży spółki komandytowej, w której Spółka jest wspólnikiem.

W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, iż aby ustalić status małego podatnika, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą Spółkę, jak i sprzedaży spółki komandytowej, w której Spółka jest wspólnikiem. Dyrektor KIS przypomniał, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem ani PIT, ani CIT – podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Przychody z udziału w spółce komandytowej wyliczane są proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Jeżeli spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą, przychody wspólnika z udziału w tej spółce są przychodami z działalności gospodarczej. Dodaje się je zatem do innych przychodów wspólnika.