Tax AlertyTax Alert nr 42/2017

14/04/2017

W dniu 11 kwietnia 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1104/15) dotyczące powstania obowiązku podatkowego dla cyklicznych dostaw towarów, dla których ustalono okresy rozliczeniowe.

Sprawa dotyczyła Spółki zajmującej się dostawą farb i lakierów drukarskich. Spółka wyznaczyła dziesięciodniowe lub miesięczne okresy rozliczeniowe swoim kontrahentom. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, Spółka wystawia jedną fakturę dokumentującą wszystkie dostawy na rzecz danego kontrahenta i rozlicza dostawę przyjmując za moment powstania obowiązku podatkowego ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego. Spółka powzięła wątpliwości, czy taki sposób rozliczenia jest prawidłowy i wystąpiła o interpretację indywidualną.

Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskującej i stwierdził, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania każdej dostawy. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który zgodził się z fiskusem. Sąd podkreślił, że dostawa ciągła to taka dostawa, której elementów nie można wyodrębnić.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przyznał rację Skarżącej. Zgodnie z wyjaśnieniami NSA, dostawy świadczone w sposób ciągły to również dostawy cykliczne, świadczone w sposób powtarzalny, z określonymi okresami rozliczeniowymi.

Orzeczenie NSA jest przełomowe, ponieważ do tej pory sądy administracyjne zgadzały się ze stanowiskiem fiskusa, zgodnie z którym powtarzalne dostawy towarów rozliczane na podstawie okresów rozliczeniowych nie stanowią dostawy ciągłej.