Tax AlertyTax Alert nr 5/2019

11/01/2019

W dniu 8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. O trwających pracach nad projektem informowaliśmy już w Tax Alert nr 64 z 7 czerwca 2018 r.

Do najważniejszych zmian w zasadach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych należy m.in.:

  • rozdzielenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego od odpowiedzialności osoby fizycznej oraz rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskania prawomocnego wyroku skazującego osobę fizyczną (np. członka zarządu) jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
  • poszerzenie podstaw odpowiedzialności, którą podmiot zbiorowy poniesie za każdy czyn zabroniony rozumiany co do zasady jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe (wcześniej ustawa wymieniała katalog przestępstw);
  • odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza podmiotu zbiorowego w przypadku uzyskania przez niego korzyści majątkowej w związku z popełnieniem czynu zabronionego;
  • wprowadzenie instytucji tzw. sygnalistów, będących osobami informującymi o nadużyciach podmiotów zbiorowych, dla których przewidziano zwiększony zakres ochrony prawnej.

Projekt zwiększa kary finansowe, które będą mogły wynosić od 30 tys. zł do 30 mln zł, a także przewiduje nową sankcję polegającą na możliwości rozwiązania podmiotu zbiorowego.

Obecnie projekt oczekuje na skierowanie do Sejmu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.