Tax AlertyTax alert nr 47/2015

10/03/2015

W dniu 9 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1693/14) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uregulowaniem należności dla podwykonawcy.

Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła umowę na wybudowanie budynku produkcyjno-magazynowego. Wykonawca, za zgodą spółki, podpisał umowę z podwykonawcą, a ten wynajął do budowy dalszego podwykonawcę. W związku z faktem, że podwykonawca nie zapłacił dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, spółka na podstawie kodeksu cywilnego, solidarnie z wykonawcą, była zobowiązana do uregulowania tych należności. W konsekwencji spółce nasunęły się wątpliwości, czy uiszczona na rzecz podwykonawcy kwota może zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że spółka nie może zaliczyć wypłaconych podwykonawcy kwot do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie wiąże ją z podwykonawcą żadna umowa. Według MF, wynagrodzenie podwykonawcy zostało zawarte w wynagrodzeniu głównego wykonawcy. W konsekwencji, zdaniem organu interpretacyjnego, spółka zaliczyłaby do kosztów dwukrotnie te same wydatki.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że spółka może zaliczyć do kosztów podatkowy wypłacone w ramach solidarnej odpowiedzialności wynagrodzenie w części, w jakiej nie zostało ono zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę. W opinii WSA, wydatki związane z ponoszeniem odpowiedzialności solidarnej, nie różnią się niczym od innych kosztów uzyskania przychodów i nie mogą być traktowane jako zdarzenie niezwiązane z działalnością gospodarczą, gdyż wpływają na ostateczny wynik finansowo-ekonomiczny podatnika. Zdaniem Sądu, brak możliwości zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów spowodowałaby nałożenie na inwestora nieadekwatnych obciążeń podatkowych.

Wyrok nie jest prawomocny.