Tax AlertyTax alert nr 49/2015

12/03/2015

W dniu 18 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPP1/443-347/14-2/AP) w zakresie ustalenia momentu powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług informatycznych.

Sprawa dotyczyła spółki, która zajmowała się wdrażaniem oprogramowania wspierającego zarządzenie przedsiębiorstwem. W ramach wdrożenia ustalane są z kontrahentem harmonogramy realizacji poszczególnych etapów. Wykonanie każdego etapu jest potwierdzane protokołem odbioru lub milczącą akceptacją, w ramach której brak uwag w ciągu 7 dni od zakończenia prac uznaje się za przyjęcie danego etapu projektu. W związku z powyższym spółce nasunęły się wątpliwości, czy może określić datę wykonania usługi jako datę podpisania protokołu odbioru prac w nieprzekraczalnych limitach czasowych określonych w umowach na świadczenie usług.

Minister Finansów stwierdził, że faktyczne wykonanie każdego etapu wdrożenia określonego w harmonogramie stanowi wykonanie części usługi. Według MF, bez znaczenia jest przy tym data podpisania protokołu odbioru lub milcząca akceptacja danego etapu, ponieważ może ona się różnić od daty rzeczywistego wykonania tej części usługi. W konsekwencji, w opinii organu interpretacyjnego, za wykonanie usługi w niniejszej sprawie należy uznać moment wykonania danego etapu usługi określonego w harmonogramie, bądź całej usługi, a nie datę podpisania protokołu odbioru lub milczącą akceptację kontrahenta.