Tax AlertyTax alert nr 54/2015

19/03/2015

W dniu 14 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 2770/14) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym uczestnictwa w imprezie integracyjnej.

Spółka zorganizowała spotkanie integracyjne dla wszystkich swoich pracowników oraz pracowników spółek powiązanych, jak również dla członków rodzin tych osób. Celem spotkania było zintegrowanie wszystkich pracowników spółek w związku z planowanym procesem połączenia. Jednym z elementów spotkania integracyjnego był turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły drużyny złożone z pracowników spółki i spółek powiązanych. Dodatkowo wśród uczestników spotkania będących pracownikami spółek powiązanych (niebędących pracownikami spółki ani niepozostających z nią w stosunku cywilnoprawnym) zostały rozlosowane nagrody, tj. bony towarowe o różnym nominale.

Na tle takiego stanu faktycznego spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy po stronie uczestników spotkania integracyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy w odniesieniu do bonów towarowych rozlosowanych wśród uczestników spotkania integracyjnego będących pracownikami spółek powiązanych, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Organ podatkowy stwierdził, iż po stronie uczestników spotkania integracyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, a w odniesieniu bonów rozlosowanych wśród uczestników spotkania nie znajdzie zastosowanie wskazane zwolnienie podatkowe.

Spółka zaskarżyła otrzymaną interpretację. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i NSA przyznały rację Spółce. Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, sąd stwierdził, iż nie można mówić o powstaniu przychodu w związku z udziałem w spotkaniu integracyjnym ani po stronie pracowników Spółki, ani po stronie osób niebędących jej pracownikami. W przypadku bowiem imprezy o charakterze zbiorowym nie można bowiem ustalić, czy i w jakim zakresie jej uczestnicy skorzystali z oferowanych przez organizatora świadczeń.

Natomiast w odniesieniu do kwestii przekazania bonów towarów o wartości nieprzekraczającej 200 zł na rzecz osób niebędących pracownikami Spółki ani niepozostającymi z nią w stosunku cywilnoprawnym, Sąd orzekł, iż zostały one przekazane w związku z promocją Spółki i tym samym można do niech zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.