Tax AlertyTax alert nr 56/2015

23/03/2015

W dniu 28 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPB3/423-291/14-2/JBB) w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Sprawa dotyczyła spółki, której udziałowiec – inna osoba prawna, po otrzymaniu dywidendy zaliczkowej planował zbyć wszystkie udziały w spółce. Wypłata dywidendy miałaby się odbyć zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz trybem określonym w umowie Spółki. Na moment wypłaty dywidendy zaliczkowej udziałowiec będzie posiadał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata 100% udziałów spółki. Ponadto spółka otrzyma od udziałowca oświadczenie, że nie korzysta on w stosunku do wypłacanych należności ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W związku z powyższym spółce nasunęły się wątpliwości, czy przychód otrzymany przez Udziałowca z tytułu dywidendy zaliczkowej może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT, niezależnie od planowanego późniejszego zbycia udziałów.

Spółka stanęła na stanowisku, że dywidenda zaliczkowa wypłacana udziałowcowi jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, powinna być zwolniona z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT. Zdaniem wnioskodawcy, z uwagi na metodę kasową rozpoznawania przychodu z tytułu udziału w spółce, warunki skorzystania ze wskazanego powyżej zwolnienia należy odnosić do dnia otrzymania dywidendy zaliczkowej. W konsekwencji, nawet późniejsza sprzedaż udziałów nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT, o ile w chwili wypłaty dywidendy zaliczkowej udziałowiec spełniał wszystkie niezbędne warunki określone w powyższej regulacji.

Minister Finansów uznał stanowisko spółki w całości za prawidłowe i odstąpił od sporządzenia pisemnego uzasadnienia.