Tax AlertyTax alert nr 71/2015

16/04/2015

W dniu 27 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1473/14) w sprawie korygowania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń zakupionych na raty.

Sprawa dotyczyła spółki, która rozważała zakup urządzeń do gier w celu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem umowy, spółka miałaby uiszczać wynagrodzenie za zakupione urządzenia w ratach, na podstawie harmonogramu płatności. Rozpoczęcie płatności nastąpiłoby nie później niż w miesiącu, w którym nastąpi rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń. W konsekwencji spółce nasunęły się wątpliwości, czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od urządzeń będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, bez obowiązku ich korygowania, gdy zapłata za urządzenia nastąpi w ratach, przy zachowaniu terminów płatności ustalonych w umowie dla poszczególnych rat.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o CIT, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnościach, nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów. Natomiast, jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częściowo, czy w całości) w zapłaconej racie oraz nie ureguluje tej płatności w terminach wskazanych powyżej, to będzie zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o stosowną część dokonanego odpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił interpretację Ministra Finansów. Zdaniem Sądu, art. 15b ustawy o CIT można zastosować dopiero wówczas, gdy podatnik nie ureguluje należności ratalnej wynikającej z faktury (rachunku) albo z umowy lub innego dokumentu w terminach wskazanych w art. 15b ust. 1 i 2 tejże ustawy. Sąd podkreślił, że gdyby uznać stanowisko MF za prawidłowe, zawierając umowy, w który zapłata następuje w ratach, podatnik automatycznie naruszałby przepisy art. 15b ustawy o CIT, a jedynym sposobem nieponoszenia negatywnych skutków podatkowych byłoby niezawieranie w ogóle umów przewidujących zapłatę ceny w ratach.

Wyrok nie jest prawomocny.