Tax AlertyTax Alert nr 100/2015

28/05/2015

W dniu 27 maja 2015 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne (sygn. akt I FSK 544/14) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie możliwości odliczenia VAT przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowany w Polsce, który wykonuje głównie czynności wewnątrzzakładowe na rzecz jednostki macierzystej z siedzibą w innym państwie członkowskim, a sporadycznie także czynności opodatkowane w Polsce.

Sprawa dotyczy oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, który jest zarejestrowany w Polsce na potrzeby podatku VAT. Polski oddział przedsiębiorstwa zajmuje się wyłącznie technicznym opracowywaniem elementów oprogramowania na rzecz jednostki macierzystej. Jednostka ta z kolei wykorzystuje je do wytwarzania gotowego oprogramowania sprzedawanego z terytorium jej kraju i tam objętego podatkiem VAT. Polski oddział przedsiębiorstwa wykazywał tylko sporadycznie VAT w Polsce należny z tytułu czynności niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem działalności, a także podatek z tytułu WDT i WNT. Odliczał natomiast w całości podatek naliczony w związku z zakupami dokonywanymi w Polsce. Zakupy te związane były zarówno z działalnością oddziału, jak i jednostki macierzystej.

Organy podatkowe uznały że skoro jednostka macierzysta nie płaci w Polsce VAT z tytułu swojej podstawowej działalności, to jej oddział w Polsce nie może odliczać podatku naliczonego. Przedsiębiorstwo przedstawiło pogląd, iż ze względu na obowiązek rejestracji w Polsce miało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podkreślało też, że sposób wykładni organów narusza zasadę neutralności, traktując je z jednej strony jako podmiot tożsamy z jednostką macierzystą, a z drugiej odmawiając mu prawa do odliczenia. W dalszym toku postępowania, WSA w Krakowie przyznał rację oddziałowi.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który skierował do TSUE opisane wyżej pytanie.