Tax AlertyTax Alert nr 70/2019

29/08/2019

2 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje Indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.186.2019.2.JF), w której stwierdził, że usługi pośrednictwa w zakupach są świadczeniami o podobnym charakterze do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Interpretacja dotyczyła spółki, która zawarła umowę z powiązanym usługodawcą z siedzibą w Wielkiej Brytanii na świadczenie kompleksowej usługi pośrednictwa w zakupach określonego asortymentu, sprzedawanego następnie przez wnioskodawcę.

Wątpliwość po stronie wnioskodawcy dotyczyła kwestii, czy usługa pośrednictwa nabywana od podmiotu powiązanego spełnia kryteria usług o podobnym charakterze do usług wymienionych w katalogu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT i spółka powinna potrącać podatek u źródła.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że spółka nie powinna pobierać podatku u źródła, ponieważ  usługa pośrednictwa nie jest tożsama z żadną z wymienionych usług w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W interpretacji stwierdził m. in., że usługi pośrednictwa obejmują całość procesu zakupowego i tym samym zakres znaczeniowy nabywanych usług jest zbliżony do zakresu usług takich jak usługi doradcze. Nabywane usługi posiadają również cechy usług zarządzania i kontroli, usług reklamowych oraz badania rynku i w związku z tym będą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła.