Tax AlertyTax Alert nr 5/2016

15/01/2016

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Sz 781/15) dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę zastępczego.

Sprawa dotyczyła Spółki, która świadczyła usługi budowlane i w tym zakresie udzielała inwestorowi gwarancji. Spółka zlecała poszczególne prace podwykonawcom. Podwykonawcy byli zobowiązani do naprawy usterek w okresie gwarancyjnym. Na okoliczność zabezpieczenia wykonania naprawy ewentualnie występujących usterek podwykonawcy wnosili kaucję gwarancyjną. W sytuacji, w której podwykonawcy odmawiali naprawienia usterek, Spółka zlecała wykonanie naprawy przez podwykonawcę zastępczego i równocześnie miała prawo potrącenia z kaucji gwarancyjnej kwoty powstałej z tytułu wykonania zastępczego.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym chciała potwierdzić, że:

a) potrącenie kwoty z kaucji gwarancyjnej może udokumentować notą księgową,

b) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podwykonawcę zastępczego.

Minister Finansów zgodził się ze Spółka odnośnie pkt. a). Zakwestionował natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem organu podatek naliczony wykazany na fakturze wystawionej przez wykonawcę zastępczego nie wiązał się z czynnościami opodatkowanym, gdyż zwrot kosztów usunięcia wad i usterek, należy uznać jako należność o charakterze odszkodowawczym, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który podzielił stanowisko organu. Zdaniem Sądu, przyznanie racji Spółce prowadziłoby do podwójnego odliczenia podatku naliczonego. Pierwszy raz podatek ten Spółka odliczyłaby z faktury VAT wystawionej przez niesolidnego podwykonawcę, zaś drugi raz miałaby prawo odliczyć ten sam podatek z faktury wystawionej przez rzeczywistego podwykonawcę, tj. podwykonawcę zastępczego.

Powyższy wyrok nie jest ostateczny.