Tax AlertyTax Alert nr 178/2015

21/09/2015

Dnia 25 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1887/14) w zakresie zaliczenia nieściągalnych wierzytelności od spółek osobowych do kosztów uzyskania przychodu.

Sprawa dotyczyła banku, który w związku z prowadzoną działalnością udziela kredytów i pożyczek między innymi spółkom osobowym. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których wierzytelności nie są regulowane, co skutkuje wszczęciem przez bank postępowania egzekucyjnego. W niektórych przypadkach prowadzona egzekucja komornicza nie prowadzi do odzyskania kwoty długu ze względu na brak majątku dłużnika. W takich sytuacjach organ postępowania egzekucyjnego umarza z urzędu postępowanie egzekucyjne. Bank na podstawie wydanych przez organ egzekucyjny postanowień o umorzeniu, planuje zaliczyć niemożliwe do ściągnięcia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Bank wniósł o potwierdzenie, iż jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości nieściągalnych wierzytelności.

W wydanej interpretacji Minister Finansów uznał, iż bank nie będzie uprawniony do zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu. Organ podatkowy stwierdził, że proces dochodzenia wierzytelności nie kończy się na etapie uzyskania dokumentów potwierdzających bezskuteczność egzekucji wobec samych spółek osobowych. Aby uznać wierzytelności za niemożliwe do wyegzekwowania, musi nastąpić udokumentowanie nieściągalnych wierzytelności nie tylko od samej spółki, ale także od jej wspólników.

Bank nie zgodził się z wydaną interpretacją indywidualną i w konsekwencji sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą potwierdził stanowisko organu podatkowego. W szczególności, zdaniem Sądu, za prawidłowością oceny MF przemawia art. 22 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania tej spółki jest odpowiedzialnością pełną (bez ograniczeń całym swoim majątkiem) i solidarną wraz z innymi wspólnikami oraz samą spółką. Przepis ten stosowany jest także, co do zasady, w stosunku do innych spółek osobowych.

Wyrok jest nieprawomocny.