Tax AlertyTax Alert nr 179/2015

22/09/2015

W dniu 21 września 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne (sygn. akt I FSK 864/14) w zakresie skutków w podatku VAT w związku z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej przez podatnika na rzecz Skarbu Państwa jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Sprawa dotyczyła spółki na rzecz której gmina naliczyła opłatę adiacencką w związku z podziałem nieruchomości. Opłata nie została zapłacona w terminie. Spółka zawarła z gminą umowę, na podstawie której zobowiązała się do uregulowania zaległości poprzez przeniesienie na rzecz gminy własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej powstałej w wyniku podziału.

Spółka zapytała się Ministra Finansów, czy jej działanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy spółka zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT.

MF w wydanej interpretacji wskazał, iż w wyniku przeniesienia przez spółkę na rzecz gminy własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej powstałej w wyniku podziału, gmina uzyskała prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, a przeniesienie ma charakter odpłatny. Takie działanie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT a spółka zobowiązana jest do wystawiania faktury.

WSA w Poznaniu uchylił interpretację uzyskaną przez spółkę, ale Minister Finansów wniósł na to rozstrzygnięcie skargę kasacyjną. NSA zawiesił toczące się postępowanie i zadał pytanie prejudycjalne do TSUE.

Treść uzasadnienia pytania prejudycjalnego nie została jeszcze opublikowana.