Tax AlertyTax Alert nr 73/2019

04/09/2019

W dniu 17 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok (sygn. I SA/Łd 217/19) w którym stwierdził, że nie ma możliwości odliczenia VAT-u od zakupów spożywczych przeznaczonych dla pracowników firmy.

Interpretacja indywidualna dotyczyła kwestii czy zakup artykułów spożywczych dla pracowników spółki ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i w efekcie daje prawo do odliczenia VAT.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że nabywane produkty żywnościowe, w szczególności owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, będą miały pośredni związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych. Uznał również, że wskazane artykuły spożywcze przyczyniają się do budowania pozytywnej atmosfery w pracy, poprawy warunków pracy, zwiększania jakości pracy wykonywanej przez pracowników i współpracowników, jak również do budowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy i tym samym mogą przełożyć się na uzyskiwane przez spółkę większych przychodów.

Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W interpretacji stwierdził m. in., że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, służy jedynie zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników i odbywa się bez związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Podatnik nie zgodził się z uzyskaną interpretacją podatkową i zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i nie uwzględnił skargi spółki.

WSA w Łodzi podzielił stanowisko organu podatkowego. Sąd stwierdził, że zakup owoców nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ponieważ nie są to produkty niezbędne do prowadzenia biznesu. Twierdzenia skarżącej o budowaniu pozytywnej atmosfery są według WSA w Łodzi zbyt daleko idące. W argumentacji Sąd zauważył ponadto, że żaden przepis prawa nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom dostępu do produktów spożywczych, o których mowa w sprawie. W efekcie, w ocenie Sądu, prawo do odliczenia w tej sytuacji pracodawcy nie przysługuje.

Wyrok nie jest prawomocny więc można spodziewać się skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.