Tax AlertyTax Alert nr 108/2016

30/06/2016

W dniu 19 maja 2016 r. WSA wydał orzecznie (sygn. akt I SA/Sz 326/16) dotyczące prawa do odliczenia VAT w przypdku działań ponoszonych w ramach projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Sprawa dotyczyła Spółki, która realizuje inwestycję polegającą na budowie terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Spółka w związku z inwestycją podejmuje działania w ramach CSR, co wiąże się z ponoszeniem przez Spółkę wydatków związanych m.in. ze wspieraniem działań kulturalnych, edukacyjnych, czy dofinansowywaniem ważnych społecznie przedsięwzięć. W związku z powyższym Spółka zapytała, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z działaniami CSR.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji odmówił Spółce prawa do odliczenia podkreślając, iż wydatki w ramach CSR nie mają bezpośredniego związku z opodatkowaną działalnością Spółki oraz nie sposób wykazać ich nawet pośredniego wpływu na przyszłą sprzedaż. Spółka od stanowiska organu odwołała się do sądu, jednak ten zgodził się ze zdaniem MF. WSA w uzasadnieniu wydanego orzeczenia podkreślił, iż nie zawsze możemy mówić o powiązaniu pomiędzy sprzedażą opodatkowaną, a budowaniem pozytywnych relacji w ramach CSR – nie wystarczy hipotetyczne założenie przedsiębiorcy o istnieniu takiego bezpośredniego związku.

Warto wskazać, iż przytoczone orzeczenie stoi w sprzeczności z interpretacją indywidualną MF z dnia 4 kwietnia 2016 r. (IBB-1-3/4510-259/16/TS; TA nr 80/2016), w której organ przyznał wnioskodawcy prawo do zaliczenia do KUP wydatków poniesionych w ramach CSR, uznając je za konieczny element współczesnej strategii zarządzania przedsiębiorstwem.