Tax AlertyTax Alert nr 60/2019

25/07/2019

W dniu 18 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 2655/18) dotyczący kwestii rozliczenia usług zarządzania zamówieniami centralnymi przez pryzmat  art. 15e ustawy o CIT.

Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji zapytał, czy wydatki na usługi, świadczone w ramach zamówień centralnych, podlegają ograniczeniom w rozliczeniu na mocy art. 15e ustawy o CIT.

Co istotne, wnioskodawca stanął na stanowisku, że usługi zarządzania zakupami co do zasady podlegają limitowi ustanowionemu przez art. 15e ustawy o CIT. Jednak w jego przypadku usługi te mają bezpośredni związek z wytworzeniem sprzedawanych przez niego towarów i tym samym ograniczenie przewidziane w przepisie art. 15e ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania ze względu na wyjątek określony w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Stanowisko organu zaaprobował WSA w Warszawie i potwierdził, że usługa polegająca na zarządzaniu zamówieniami centralnymi jest świadczeniem przypisanym do „usługi zarządzania” wymienionej w art. 15e ust. 1 pkt 1 o CIT. W konsekwencji oznacza to, że do wydatków związanych z realizacją takich usług znajdą zastosowania ograniczenia kosztów uzyskania przychodów określone w tym przepisie.

Ponadto, Sąd stanął na stanowisku, że dany koszt ma bezpośredni związek ze sprzedawanymi towarami/usługami tylko gdy jest to koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji. Powinien on być możliwy do zidentyfikowania jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę. Jeżeli zatem nie jest możliwe wykazanie takiego związku, wyjątek wskazany w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania.

Wyrok jest nieprawomocny.