Tax AlertyTax Alert nr 34/2016

03/03/2016

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 28 stycznia 2016 r. (I SA/Rz 1162/15) wydał orzeczenie dotyczące kwestii ustalenia płatnika podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych przez pośrednika.

Sprawa dotyczyła Spółki, która na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu biletów lotniczych na loty międzynarodowe. Spółka nabywa bilety u pośredników będących polskimi spółkami bądź polskimi biurami podróży. Natomiast przewozów dokonują zagraniczni przewoźnicy. Spółka nie posiada ich certyfikatów rezydencji. W związku z tym Spółka zapytała MF, czy będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników w związku z zakupem biletów lotniczych. Spółka stała na stanowisku, iż przepis nakładający pobór podatku u źródła dotyczy podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu natomiast Spółka nabywa bilety lotnicze od krajowego pośrednika, a rezultat usługi – lot – wykonywany jest poza terytorium RP, w związku z czym w ocenie Spółki, nie jest ona zobowiązana do poboru podatku u źródła. Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się MF.

Zdanie Spółki podzielił jednak WSA, który uznał, że podmiotem, który dokonuje wypłat jest pośrednik, profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju transakcjami i to on zaspokaja roszczenia podatnika mającego siedzibę za granicą. Zdaniem sądu, mimo, że Spółka ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, to nie sposób uznać, iż to ona jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.