Tax AlertyTax Alert nr 84/2018

23/07/2018

W dniu 29 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok (sygn. I SA/Gd 194/18) dotyczący uznania za koszty podatkowe wydatków lidera grupy kapitałowej poniesionych na rzecz pozostałych spółek w ramach korekty dochodowości związanej ze wspólną polityką cen Grupy.

Wnioskodawca jest liderem grupy kapitałowej, w skład której wchodzą także zagraniczne spółki zależne prowadzące na rynkach zagranicznych detaliczną sprzedaż towarów, których dostawcą jest Wnioskodawca. Grupa przyjęła wspólną politykę cen transferowych, w ramach której Wnioskodawca dokonuje korekty dochodowości po zakończeniu każdego roku podatkowego. Korekta może polegać na wystawieniu spółce zależnej noty obciążeniowej w przypadku przekroczenia przez nią docelowego, rocznego przedziału marży operacyjnej w danym roku podatkowym albo też na wystawieniu spółce zależnej noty uznaniowej w przypadku nieosiągnięcia przez nią dolnej granicy tego przedziału. Korekta ma na celu odpowiednio zmniejszenie bądź zwiększenie poziomu zyskowności operacyjnej danej spółki zależnej. Organy podatkowe odmówiły Wnioskodawcy uznania wydatków wynikających z not uznaniowych wystawionych na rzecz spółek zależnych za koszty uzyskania przychodów.

WSA nakazał organom ponowne rozpatrzenie sprawy i stwierdził, że pomimo braku powiązania opisanych płatności z konkretnymi transakcjami handlowymi, mają one na celu uzyskanie przez Wnioskodawcę większych dochodów. Taki wydatek można też powiązać z przychodami Wnioskodawcy osiągniętymi w roku podatkowym, za który dokonano danej korekty dochodowości. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca może uznać takie wydatki za koszt uzyskania przychodów.