Tax AlertyTax Alert nr 32/2020

27/04/2020

Tzw. pierwsza tarcza antykryzysowa zwiększyła limity zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych dla niektórych świadczeń otrzymywanych przez podatników. Zwiększeniu uległy limity dla:

  • zapomóg wypłacanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – w 2020 r. z 6.000 zł do 10.000 zł, gdy zapomogi takie są wypłacane z innych źródeł, niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra;
  • zapomóg niezwiązanych ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, chorobą lub śmiercią, które wypłacane są z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w 2020 r. z 1.000 zł do 3.000 zł;
  • świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej – w 2020 r. i 2021 r. z 1.000 zł do 2.000 zł;
  • dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 – w 2020 r. i 2021 r. z 2.000 zł do 3.000 zł.