Tax AlertyTax Alert nr 64/2019

20/08/2019

Zmiany dotyczące kwestii zasad rozliczania VAT od importu przewidziane są w tzw. Pakiecie Przyjazne Prawo. Chodzi o ustawę z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, termin płatności podatku VAT od importu wynosi 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Zgodnie z opisywaną nowelizacją, termin ten zostanie wydłużony, tj. importer będzie miał możliwość rozliczyć podatek do 25. dnia następnego miesiąca,  wraz z deklaracją VAT-7, pod warunkiem, że zgłoszenia celne dokonane będą przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych (w praktyce agencje celne). Powyższy warunek nie będzie dotyczyć podatników posiadających własne pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych lub status AEO.

Podatnicy, którzy wybiorą opisywany sposób rozliczania VAT od importu, nie będą mogli wybrać deklaracji kwartalnych. Ponadto, będą oni musieli spełnić warunki przewidziane dzisiaj dla podmiotów korzystających z procedury uproszczonej, tj. będą oni musieli przedstawić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego:

  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz
  • potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny,

lub oświadczeń o tej samej treści.

Przedstawiciele bezpośredni lub pośredni będą nadal odpowiadać solidarnie z reprezentowanym podatnikiem za jego VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą reprezentować podatników posiadających własne pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych lub status AEO.

Przepisy dotyczące rozliczenia VAT od importu wejdą w życie 1 lipca 2020 r.