Tax AlertyTax Alert nr 233/2015

11/12/2015

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja wprowadza obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń oraz umów o świadczenie usług do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r. zleceniobiorca, który jednocześnie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu więcej niż jednej umowy zlecenia, podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z jednej umowy – z tej, która została zawarta najwcześniej lub tej, która została wskazana dobrowolnie przez zleceniobiorcę. W praktyce zleceniobiorcy wybierali umowę z najniższą podstawą wymiaru składek, aby uniknąć kosztów i płacić niewielkie składki ZUS.

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał płacić składki od tych umów, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązkowym ubezpieczeniem nadal objęta będzie pierwsza umowa, jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tego kontraktu będzie niższa od kwoty minimalnej płacy, to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Przy czym, zmienione przepisy zawierają zastrzeżenie, że zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia, jeśli łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.