Tax AlertyTax Alert nr 197/2016

21/12/2016

W dniu 6 grudnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację (nr 2461-IBPB-1-3.4510.892.2016.1.IZ) dotyczącą możliwości zaliczenia niezapłaconych należności do KUP.

Spór dotyczył Spółki zajmującej się wykonywaniem robót budowlano-montażowych będącej polskim rezydentem podatkowym. Jeden z kontrahentów Spółki zalega z zapłatą za wykonane usługi i dostarczone materiały. Wierzytelności te Spółka zaliczyła do przychodów podatkowych. Spółka zamierza wystąpić z pozwem egzekucyjnym przeciwko kontrahentowi w odniesieniu do jednej z wierzytelności. W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość, czy będzie uprawniona do zaliczenia do KUP kwot wszystkich wierzytelności, jeżeli tylko wobec tej, która będzie przedmiotem postępowania sądowego, otrzyma postanowienie o jej nieściągalności.

W wydanej interpretacji indywidualnej organ uznał, iż Spółka będzie mogła zaliczyć do KUP tylko tę wierzytelność, wobec której zostało wydane postanowienie o jej nieściągalności. Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył, iż ustawodawca ściśle określił dokumenty, na podstawie których można zaliczyć wierzytelności do KUP. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w inny sposób skutkuje brakiem możliwości zaliczenia jej do KUP.