Tax AlertyTax Alert nr 154/2016

16/09/2016

W dniu 15 września 2016 r. ETS wydał wyrok w sprawie C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur nie zawierających wystarczających opisów.

Spór dotyczył Spółki działającej w branży hotelarskiej, która korzystała z usług prawnych kancelarii adwokackiej. W związku z tymi usługami kancelaria wystawiła stosowne faktury, natomiast Spółka skorzystała z prawa do odliczenia VAT. W wyniku wniosku o zwrot VAT złożonego przez Spółkę właściwe organy wszczęły postępowania kontrolne w odniesieniu do lat 2008–2011. W wyniku owych kontroli organy te uznały, że Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT od spornych faktur dokumentujących usługi prawne, gdyż opisy zawarte na fakturach były niewystarczająco precyzyjne. Sprawa znalazła się w sądzie krajowym, który to postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do ETS z następującym pytaniem prejudycjalnym.

W wydanym orzeczeniu ETS uznał, iż nie jest zgodna z przepisami Dyrektywy odmowa przez krajowe organy podatkowe prawa do odliczenia podatku VAT tylko ze względu na to, że podatnik posiada fakturę nie spełniającą wymogów formalnych wynikających z przepisów Dyrektywy, w sytuacji gdy organy te dysponują wszystkimi informacjami koniecznymi do zbadania, że spełnione zostały materialne przesłanki wykonania prawa do odliczenia.