Tax AlertyTax Alert 137/2016

16/08/2016

W dniu 14 czerwca 2016 r. WSA we Wrocławiu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Wr 303/16) dotyczący obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej zdarzeń polegających na udostępnianiu samochodów służbowych pracownikom do użytku prywatnego.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zakupione samochody (na podstawie odpowiedniej umowy i regulaminu) planuje udostępniać pracownikom. Samochody będą przede wszystkim służyły do wykonywania obowiązków służbowych, ale również do użytku prywatnego pracownika. W związku z tym Spółka zadała pytanie: Czy z tytułu pokrycia przez nią kosztów paliwa w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych do realizacji zadań, co do których nie można wykluczyć sporadycznego i okazjonalnego wykorzystania do celów prywatnych, Spółka ma obowiązek dokonywania rejestracji zdarzeń na kasie fiskalnej?

Na powyższe pytanie organ odpowiedział twierdząco. Zdaniem organu podatkowego Spółka dokonuje nieodpłatnego przekazania pracownikom paliwa, co należy traktować jako odpłatną dostawę towarów. Stanowisko organu podzielił również WSA we Wrocławiu. W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwiedził, że w sytuacji, kiedy dochodzi do sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powstaje obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Oznacza to, iż zużycie paliwa przez pracowników na ich cele osobiste podlega powyższemu obowiązkowi. Sąd uznał również, że nie znajdą w tym przypadku zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej, przewidziane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00