Tax AlertyTax Alert nr 48/2016

30/03/2016

W dniu 10 lutego 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (nr IBPB-1-3/4510-18/16/APO), dotyczącą ujmowania w kosztach podatkowych Spółki wydatków związanych z wytworzeniem utworów przez jej pracowników.

Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadzi działalność m.in. w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego w formie aplikacji mobilnych. Niektórzy pracownicy spółki (np. pracownicy działu IT) w ramach swoich obowiązków służbowych wykonują prace o charakterze kreatywnym, skutkującym powstawaniem dzieł i utworów, będących przedmiotem prawa autorskiego.

Spółka dokonuje podziału wynagrodzenia należnego tym pracownikom na część, która odnosi się do korzystania przez nich z praw autorskich i rozporządzania nimi oraz pozostałą część, niezwiązaną z prawami autorskimi.

Spółka wystąpiła do MF z pytaniem, czy w oparciu o art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez pracowników Spółki powinny podlegać amortyzacji, czy też koszty ich wytworzenia (w tym wynagrodzenia pracowników) powinny stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 tej ustawy.

MF zgodził się ze stanowiskiem Spółki, iż na gruncie ustawy o pdop nie istnieje instytucja „wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie”. W konsekwencji, autorskie prawa majątkowe do utworów, które są wytwarzane przez pracowników Spółki w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę, nie podlegają amortyzacji, a koszty ich wytworzenia (w tym wynagrodzenia pracowników) stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.