Tax AlertyTax Alert nr 47/2016

25/03/2016

W dniu 17 marca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Aspiro S.A. (nr C-40/15) dotyczącej zwolnienia z VAT od usług likwidacji szkód świadczonych przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Sprawa dotyczyła spółki, która usługi polegające na kompleksowej likwidacji szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych. Działa ona w imieniu i na rachunek zakładu ubezpieczeń nie ponosząc odpowiedzialności wobec ubezpieczonych. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy usługi z zakresu likwidacji szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych są zwolnione z podatku VAT, jeżeli ubezpieczyciel sam nie wykonuje tego zadania, lecz zleca je podmiotowi trzeciemu.

W wydanym wyroku TSUE orzekł, iż usługi likwidacji szkód nie mogą być uznane za transakcje objęte zwolnieniem od opodatkowania VAT.

Ponadto TSUE uznał, iż bezspornym jest, że „czynność polegająca na zwykłym powierzeniu likwidacji szkód podmiotowi trzeciemu, przy czym powierzenie to nie jest związane z wyszukiwaniem klientów i kontraktowaniem ich z zakładem ubezpieczeń w celu zawarcia umów ubezpieczenia, nie jest zwolniona z podatku VAT”. W konsekwencji usługi likwidacji szkód świadczone przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie wchodzą w zakres zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust.1 lit e) Dyrektywy VAT.