Tax AlertyTax Alert nr 166/2016

06/10/2016

W dniu 5 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację (IBPB 1-2/4510-542/16-2/KP) dotyczącą cen transferowych.

Spór dotyczył Spółki należącej do ogólnoświatowej grupy kapitałowej, w ramach której nabywa produkty, które następnie odsprzedaje swoim kontrahentom. Koszty nabycia produktów są dla Spółki kosztami związanymi z przychodami osiąganymi z tytułu ich sprzedaży i podatkowo są rozpoznawane w momencie wygenerowania przychodów. W Grupie wdrożono politykę cen transferowych, której celem jest implementacja zasad cen transferowych mających zastosowanie do określonych transakcji. Stosownie do przyjętej polityki, zakładany zysk Spółki został ustalony na rynkowym poziomie EBIT 1,75 proc. Jeżeli zysk różniłby się od planu, to strony uruchomią mechanizm korekty dochodowości. Korekta ta nie odwołuje się do konkretnych zakupów lub faktur, lecz wpływa na ogół kosztów zakupionych towarów lub usług. W związku z powyższym Spółka zapytała fiskusa, w którym okresie będzie musiała rozpoznać otrzymywane w przyszłości dokumenty księgowe dokumentujące wyrównanie dochodowości spółki z tytułu cen transferowych zarówno in plus, jak i in minus. Zdaniem Spółki powinna korygować zarówno koszty uzyskania przychodów, jak i przychody na bieżąco, czyli
w okresie, w którym otrzymała dokument księgowy.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się DIS w Katowicach. Zdaniem fiskusa, korekta dochodowości in plus przeprowadzana na podstawie przyjętej polityki cen transferowych będzie powodowała powstanie przychodu w momencie otrzymania środków finansów z tego tytułu. Natomiast korekta in minus, której wynikiem będzie obowiązek zapłaty określonej kwoty, w ogóle nie spełnia przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem organu wydatek ten nie jest powiązany bezpośrednio z konkretnymi transakcjami, ale dotyczy całej działalności gospodarczej Spółki
i obejmuje wszystkie transakcje wewnątrzgrupowe w danym okresie rozliczeniowym i w związku z tym nie może zostać uznany za koszt podatkowy.

Należy natomiast podkreślić, że stanowisko zaprezentowane w niniejszej interpretacji jest póki co odosobnione.