Tax AlertyTax Alert nr 155/2015

19/08/2015

W dniu 4 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną (sygn. ITPP3/443-662/14/MD) w zakresie opodatkowania VAT nieodpłatnego korzystania przez zleceniobiorcę z samochodów zleceniodawcy.

Sprawa dotyczyła spółki, która planuje zawrzeć umowę współpracy ze spółką niemiecką (zwaną dalej zleceniodawcą). Na podstawie tej umowy spółka będzie zobowiązana do świadczenia kompleksowej usługi prowadzenia spraw zleceniodawcy. Zakres usługi będzie obejmował w szczególności takie czynności jak zarządzanie, czynności tłumaczenia, reprezentowanie zleceniodawcy przed urzędami, utrzymanie domeny internetowej, prowadzenie biura handlu zagranicznego i prowadzenie spraw biurowych. Ponadto, w celu realizacji powyższych zadań zleceniodawca udostępni zleceniobiorcy składniki majątku w postaci dwóch samochodów osobowych.

W związku z tym zadano pytanie czy zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia importu usług w związku z ww. nieodpłatnym udostępnieniem przez zleceniodawcę samochodów osobowych.

Spółka stwierdziła że udostępnienie samochodów nie może zostać zakwalifikowane jako dostawa towarów ani jako świadczenie usług. Zleceniodawca bowiem udostępniając zleceniobiorcy samochody ani nie przenosi na niego prawa do dysponowania tymi samochodami jak właściciel ani nie dokonuje na jego rzecz żadnego świadczenia. Zleceniodawca jedynie wykorzystuje swój majątek w najbardziej efektywny sposób. Udostępnienie samochodów nie miałoby bowiem racji bytu bez realizacji usług zleconych przez zleceniodawcę.

W konsekwencji, Spółka stanęła na stanowisku, że udostępnienie samochodów nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym nie będzie miała ona obowiązku rozpoznania importu usług.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego.