Tax AlertyTax Alert nr 154/2015

18/08/2015

12 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości. Uchwalona przez Sejm 23 lipca nowelizacja wprowadza szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. O przyjęciu projektu przez Radę Ministrów informowaliśmy w Tax Alert nr 66/2015.

Ułatwienia te dotyczyć będą m.in. spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjnych. Spółki te będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe (obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych), jeśli spełnią dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób.

W swojej zasadniczej części ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jednostki będą mogły zastosować nowe regulacje już przy sprawozdaniach finansowych sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.