Tax AlertyTax Alert nr 156/2015

20/08/2015

Dnia 1 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1447/13) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą dywidend oraz innych kosztów dotyczących wypełniania przez spółkę obowiązków ustawowych.

Sprawa dotyczyła wątpliwości spółki, która ponosiła koszty związane z wypłatą dywidendy (np. organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, usług domu maklerskiego, usług doradczych), czy wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, iż wskazane wydatki nie są związane z osiągnięciem przychodu przez spółkę. Stanowisko to potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, zdaniem którego wypłata dywidendy jest wymierną korzyścią dla akcjonariusza za zaangażowanie swego kapitału w spółkę prowadzącą określoną działalność. Wypłata dywidendy, jak też poniesienie wydatków z nią związanych, nie zabezpiecza jednak źródła przychodu w postaci tej działalności ani jej nie zachowuje.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej przychylił się do stanowiska fiskusa. Sąd zauważył m. in., iż należy odróżnić cel podatnika, jakim jest dążenie do osiągnięcia przychodów (zysków) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub do zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów od obowiązku wywiązania się z drugiej strony przez spółkę wobec akcjonariuszy wynikającego z odrębnych przepisów. Ewentualne „sankcje” w postaci wydatków z tytułu „niedopełnienia obowiązków”, utraty „wizerunku spółki” z powodu niewypłacenia dywidendy jako niemające związku z przychodem, nie mogły w świetle treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT stanowić kosztów uzyskania przychodów.