Tax AlertyTax Alert nr 64/2014

22/04/2016

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług wzrośnie do 300 zł. Obecnie kwota ta wynosi 200 zł.

Prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Warunkiem zwrotu jest wywiezienie w bagażu osobistym zakupionych towarów w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Rozporządzenie wchodzi w  z życie z dniem 1 czerwca 2016 r.