Tax AlertyTax Alert nr 84/2015

06/05/2015

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt zmiany Ordynacji podatkowej. O założeniach do poprzedniej wersji projektu informowaliśmy w Tax Alert nr 54/2014. Z projektu nowelizacji zostały wyłączone przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Ministerstwo uznało, że regulacje w tym zakresie wymagają dodatkowych analiz.

Zmiany wprowadzane nowelizacją mają dotyczyć m.in.:

– wprowadzenia możliwości ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych, składanego w formie elektronicznej, niepodlegającego opłacie skarbowej;

– wprowadzenia ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dla celów kontroli podatkowej,

– wprowadzenia możliwości wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o interpretację przez grupę podmiotów uczestniczących w tej samej transakcji.

Planowany termin wejścia większości regulacji to 1 stycznia 2016 r.

Jak wskazywaliśmy w Tax Alert nr 81/2015, MF planuje wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, wypłacanych podmiotom powiązanym.