Tax AlertyTax Alert nr 215/2015

12/11/2015

Z dniem 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określania kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo. Spośród dziewięciu kategorii podatników wymienionych w rozporządzeniu, na szczególną uwagę zasługują dwie kategorie. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe wymienione w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia mają obsługiwać m.in.:

– oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn.zm) oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

– osoby fizyczne, z wyłączeniem podatników podatku od spadków i darowizn, oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości co najmniej 3 mln euro. Jeżeli przychód wynosił co najmniej 50 mln euro właściwym naczelnikiem będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Na moment wejścia w życie projektowanej zmiany osiągnięcie powyższych progów będzie ustalane na podstawie danych za rok podatkowy, który zakończył się w 2014 r.

Ponadto, w wyniku zmian podmioty zarządzane przez nierezydentów lub w których nierezydent dysponuje 5% praw głosu, lub też zarządzające, lub mające udział w kapitale podmiotów zagranicznych, nie będą dłużej obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy, jeżeli nie osiągną ww. progów przychodowych. Podmioty te będą obsługiwane od 1 stycznia 2016 r. przez urzędy właściwe dla nich miejscowo.

Zmiana właściwości urzędów skarbowych, która nastąpi z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie dokonana automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów przez podatników. Co więcej, planowane jest, iż w grudniu 2015 r. podatnicy, dla których zmieni się właściwy urząd skarbowy otrzymają od swojego „starego” i „nowego” urzędu skarbowego informacje w tym zakresie.

Projektowane zmiany nie dotyczą podatników nie mających w Polsce siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności, którzy są zarejestrowani na VAT w Polsce. Podatnicy ci w dalszym ciągu będą obsługiwani przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.