Tax AlertyTax Alert nr 119/2016

18/07/2016

Jak informowaliśmy w Tax Alercie nr 40/2016 w związku ze zmianą prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne zaczęły regularnie odrzucać skargi m.in. w zakresie przedłużania czynności weryfikacyjnych dotyczących zwrotu podatku VAT.

Niemniej, w dniu 13 lipca 2016 r. NSA wydał postanowienie o przedstawieniu tego zagadnienia składowi siedmiu sędziów NSA. NSA zwrócił uwagę, iż zmiana miała w założeniu ograniczyć prawo do zaskarżania czynności o charakterze czysto technicznym. Przedłużenie terminu do zwrotu podatku ma natomiast charakter materialny dla podatników oraz stanowi istotną ingerencję w zasadę neutralności VAT. Ponadto NSA wskazał, że przyjęte przez sądy rozwiązanie może naruszać zasadę proporcjonalności oraz równości podatników wobec prawa.