Tax AlertyTax Alert nr 221/2015

23/11/2015

14 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 382/14) w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Sprawa dotyczyła spółki w upadłości likwidacyjnej, która na nieruchomości własnej wybudowała i przyjęła do użytkowania budynek usługowo-socjalno-biurowy. Część ww. budynku była od kilku lat wynajmowana podmiotom gospodarczym, a pozostała część była wykorzystywana na własne potrzeby (do wykonywania czynności opodatkowanych). Syndyk zamierzał sprzedać ww. nieruchomość i w związku z tym wystąpił z wnioskiem o interpretację czy sprzedaż powyższej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż ze zwolnienia z VAT skorzysta jedynie dostawa części przedmiotowego budynku oddanej uprzednio w najem . Natomiast, w odniesieniu do części tego budynku, która nie była wynajmowana, zwolnienie nie będzie mogło zostać zastosowane, gdyż planowana sprzedaż będzie sprzedażą w ramach pierwszego zasiedlenia, które ze zwolnienia nie korzysta. Zdaniem organu fakt, że spółka wykorzystywała budynek przez kilka lat na własne potrzeby nie oznaczał, że doszło do pierwszego zasiedlenia. Organ wskazał, że pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania budynków, budowli lub ich części pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, w wykonaniu czynności opodatkowanych. W sytuacji, gdy spółka sama użytkowała budynek, nie można było uznać, iż oddanie do użytkowania nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanych.

Sprawa trafiła do WSA, który podtrzymał stanowisku Dyrektora Izby, a następnie do NSA, który stwierdził, że definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w ustawie o VAT narusza Dyrektywę VAT w zakresie w jakim wymaga oddania do użytkowania wybudowanego obiektu „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”. Zdaniem NSA pod pojęciem pierwszego zasiedlenia powinno rozumieć się użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Tym samym zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia z VAT.