Tax AlertyTax Alert nr 82/2016

19/05/2016

W dniu 10 maja 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt: II FSK 700/14) dotyczące rozróżnienia wydatków na reklamę od wydatków na reprezentację.

Sprawa dotyczyła Spółki, która organizowała spotkania dla kontrahentów. Spotkaniom towarzyszyły elementy rozrywkowe. W ramach organizacji spotkań Spółka ponosiła koszty dotyczące m.in. noclegów, przejazdów, a także poczęstunku, w tym napojów alkoholowych. Podatnik stał na stanowisku, że spotkania te miały charakter handlowo-szkoleniowy.

Organy podatkowe uznały, iż Spółka błędnie zaliczyła do KUP wydatki na organizację tych wydarzeń i wydały w tym przedmiocie stosowną decyzję. W uzasadnieniu wskazały, że Spółka nie przedstawiła wystarczających dowodów na związek wydatków na spotkania z jej przychodami. Co więcej, zdaniem organów, spotkania miały charakter przede wszystkim integracyjny, a zatem powinny zostać uznane za reprezentację.

Stanowisko organów zostało poparte przez WSA, który w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż: „w przedmiotowej sprawie wydatki poniesione przez podatnika na zakup znacznej ilości alkoholu (wódki, wina, piwa), imprezy artystyczne, wycieczki itp. poniesione na rzecz kontrahentów Spółki, służyły dobremu zaprezentowaniu się podatnika i miały charakter reprezentacyjny w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., a zatem nie stanowiły one kosztów uzyskania przychodów.”. Wyrok WSA został podtrzymany przez NSA.

Nie opublikowano jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku NSA.