Tax AlertyTax Alert nr 141/2015

30/07/2015

Dnia 30 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1267/13) w zakresie rozliczania podatku dochodowego wspólników spółki partnerskiej.

Sprawa dotyczyła osoby, która w celu wykonywania zawodu lekarza zawiązała spółkę partnerską. Z umowy między wspólnikami wynika, że dochód lub strata spółki jest wynikową dochodów (strat) poszczególnych partnerów. Uchwałą wprowadzono zasadę, że udziałem każdego partnera w zysku jest jego przychód indywidualny, powiększony o 1/3 przychodów wspólnych spółki. Koszty każdego partnera obliczane są w sposób analogiczny, tj. wydatki, które można przypisać indywidualnie partnerowi są przypisywane tylko jemu; natomiast wydatki, których nie można przypisać indywidualnie partnerowi – dzielone są równo między wszystkich.

W związku z opisanym wyżej stanem faktycznym pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób rozliczać koszty uzyskania przychodu wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o interpretacje indywidualną, w którym stanął na stanowisku, że rozliczenia podatkowe partnera spółki partnerskiej powinny uwzględniać specyfikę umowy spółki partnerskiej, co oznacza, że może on uznać za koszty uzyskania przychodu wydatki, które można mu przypisać indywidualnie.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że przypadający na wspólnika spółki osobowej przychód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ustala się w takiej wysokości, w jakiej wspólnik ten uczestniczy w zysku spółki. Wnioskodawca powinien ustalać przypadający przychód proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku. W takiej samej proporcji winien ustalać przypadające na niego koszty uzyskania przychodu.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie potwierdził stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej, podkreślając że wspólnicy mogą określić prawo do udziału w zysku w spółce w dowolnej proporcji, lecz w takiej samej proporcji winny też być dla celów podatkowych rozliczane koszty uzyskania przychodów.