Tax AlertyTax Alert nr 93/2016

08/06/2016

W dniu 31 maja 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 1363/14) dotyczące możliwości rozpoznawania przychodów zgodnie z okresami rozliczenowymi ustalonymi przez strony w umowie, nawet jeśli zapłata za wykonanie usług następuje z góry.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zajmuje się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Spółka na podstawie umów z kontrahentami sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze określające rodzaj przejmowanej dokumentacji i na tej podstawie wystawia faktury VAT. W umowach z kontrahentami zawarty został zapis, zgodnie z którym usługa archiwizacji dokumentów będzie rozliczana przez Spółkę
w okresach miesięcznych przez okres 5-ciu lat, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT.W związku z powyższym Spółka wystąpiła do MF z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawidłowość rozliczania przychodu z tytułu świadczonych usług w okresach miesięcznych przez 5 lat, skoro zapis taki jest zawarty w umowie bądź na fakturze, nawet jeśli płatność za usługę następuje z góry.

W odpowiedzi na wniosek Spółki Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że okresowe rozliczanie przychodów jest nieprawidłowe z uwagi na fakt, że zapłata za usługi następuje z góry. Również WSA, rozpoznający skargę Spółki na ww. interpretację, podzielił stanowisko organów podatkowych. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że nie sposób uznać, iż dokonane wpłaty mogą być zarachowane na poczet usług wykonanych w następnym okresie sprawozdawczym. W ocenie Sądu, w tej sytuacji należy zastosować zasady ogólne dotyczące rozpoznawania przychodu z działalności gospodarczej, tj. art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT.

Rację Spółce przyznał dopiero NSA w postępowaniu kasacyjnym. W ocenie Sądu, właściwy zapis w umowach zawieranych z kontrahentami Spółki pozwalał na rozliczanie przychodów okresowo. Ponadto, zdaniem NSA, nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów podatkowych, iż jest to wykluczone z powodu płatności następującej z góry.