Tax AlertyTax Alert nr 185/2015

30/09/2015

6 sierpnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1759/13) odnośnie kary porządkowej nałożonej na prezesa zarządu spółki, która nie wykonuje obowiązków związanych z egzekucją wierzytelności.

Sprawa dotyczyła spółki oraz jej kontrahenta, wobec którego prowadzone było administracyjne postępowanie egzekucyjne. W konsekwencji, spółka miała przekazać należną kwotę na rzecz organu skarbowego. Spółka poinformowała organ, że w związku z nienależycie wykonanymi pracami przez kontrahenta płatności zostają wstrzymane i nie ma ona możliwości realizacji wierzytelności. Naczelnik urzędu skarbowego ustalił jednak, że spółka dokonywała wielokrotnie częściowych zapłat wierzytelności na rzecz kontrahenta.

W związku z powyższym na rzecz prezesa zarządu spółki została nałożona postanowieniem kara pieniężna w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prezes zarządu wniósł zażalenie na powyższe postanowienie do dyrektora izby skarbowej, który podtrzymał stanowisko naczelnika urzędu skarbowego. Sprawa trafiła do WSA, który uchylił rozstrzygnięcia obydwu organów podatkowych. Sąd ten stwierdził m. in., iż kara pieniężna została nałożona na podstawie uznania administracyjnego, przy czym nie zostały uwzględnione takie przesłanki, jak interes społeczny czy indywidualna sytuacja obydwu spółek.

Po rozpatrzeniu wniesionej skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że postanowienie wydane na zasadzie uznania administracyjnego było słusznie umotywowane a sprawa odpowiednio rozpatrzona na tle okoliczności faktycznych. NSA uznał, że opisywana sytuacja to przykład szczególnie rażącego naruszenia prawa, ponieważ wielokrotne zapłaty na rzecz dłużnika uniemożliwiły zaspokojenie egzekwowanej należności. W rezultacie, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez WSA.