Tax AlertyTax Alert nr 134/2015

21/07/2015

W dniu 20 lipca 2015 r. NSA w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FSK 1772/13) oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego od wyroku WSA w Krakowie z dnia 6 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1740/12) w zakresie weryfikacji przez organy podatkowe wartości nominalnej udziałów w celu określenia wysokości podatku dochodowego.

Sprawa dotyczyła spółki X, która rozważała wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Y, którego przedmiotem miał być grunt znajdujący się w użytkowaniu wieczystym oraz rozpoczęte nakłady inwestycyjne. W efekcie spółka X miała objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Y, jednak wartość nominalna objętych udziałów miała być niższa od wartości rynkowej przedmiotu aportu. Wartość emisyjna udziałów w spółce Y, powiększona o powstałe agio, miała odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu aportu.

W związku z powyższym wnioskodawca wystąpił z pytaniem, czy w przypadku objęcia przez spółkę X udziałów w spółce Y w opisany sposób, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT także wówczas, gdy ta wartość będzie niższa niż wartość rynkowa aportu? Jej zdaniem nie ma podstaw do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów. Spółka X w takiej sytuacji powinna rozpoznać przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów, również gdy wystąpi tzw. agio. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, w takim wypadku możliwe jest zastosowanie wyłącznie art. 14 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki a sprawa dotarła aż do NSA, który przekazał ją do rozpoznania poszerzonemu składowi. Poszerzony skład NSA orzekł, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. organy podatkowe nie są uprawnione do określania przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów, a co się z tym wiąże art. 14 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p. w tym zakresie nie znajduje odpowiedniego zastosowania.