Tax AlertyTax Alert nr 205/2015

28/10/2015

26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 3/15) odnośnie korekty podatku VAT z tytułu tzw. ulgi na złe długi, jeśli dłużnik w momencie korekty był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. O skierowaniu pytania do NSA pisaliśmy w Tax Alert 48/2015.

Siedmioosobowy skład NSA rozstrzygnął, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. przepisy art. 89a oraz art. 89b ustawy o VAT uniemożliwiały dokonanie korekty z tytułu nieściągalnych wierzytelności w sytuacji, gdy dłużnik w momencie dokonywania korekty był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie uchwały. Należy zauważyć, że co prawda rozpatrywana sprawa dotyczyła obowiązku korekty VAT dłużnika, ale treść uchwały dotyczy także uprawnienia wierzyciela do zastosowania ulgi. W związku z tym, pozostaje otwartą kwestią, czy uchwała ta posłuży organom podatkowym na zakwestionowanie korekt VAT dokonanych przez wierzycieli.