Tax AlertyTax Alert nr 206/2015

29/10/2015

22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek C-277/14 odnośnie traktowania nabywców towarów zakupionych od nieistniejących podatników.

Sprawa dotyczyła spółki, która dokonała zakupu paliwa. Podatnik, którego firma widniejąca na fakturach dokumentujących zakup, nie istniał w momencie ich wystawienia. Kontrola podatkowa zakwestionowała prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu. Zdaniem organów podatkowych, podmiot nieistniejący nie mógł dokonać dostaw towarów. Ponadto, spółka nie wykazała dochowania należytej staranności, bowiem nie upewniła się, czy transakcje te nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa.

TSUE uznał, że w świetle Dyrektywy VAT, polskie przepisy nie powinny odmawiać podatnikowi prawa do odliczenia podatku należnego lub zapłaconego od dostarczonych mu towarów z uwagi na to, iż faktura została wystawiona przez podmiot, który w świetle kryteriów przewidzianych przez te przepisy należy uważać za podmiot nieistniejący i nie ma możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik wiedział lub powinien wiedzieć (i to tylko w świetle obiektywnych przesłanek, bez wymagania od niego, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany), iż powyższa dostawa wiązała się z przestępstwem. Ta kwestia, jak wskazuje TSUE, podlega ocenie sądu krajowego.