Tax AlertyTax Alert nr 204/2015

27/10/2015

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowa ustawa o administracji podatkowej, reorganizująca dotychczasową strukturę organów podatkowych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, w którym sprecyzowano, którzy podatnicy będą objęci działaniami zreorganizowanej administracji.

Istotną zmianą jest powołanie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego, którym będzie Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Obejmie on swoją właściwością wszystkich podatników o rocznym przychodzie netto w wysokości co najmniej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące te grupy, banki państwowe i działające w formie spółek akcyjnych, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Pozostałe Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe (19 w kraju) będą obsługiwać banki spółdzielcze, SKOKi, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz podatników osiągających roczne przychody netto w wysokości co najmniej 3 mln euro.