Tax AlertyTax Alert nr 108/2015

11/06/2015

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 540/14) w zakresie usługi gwarancji osiągnięcia przychodu i jej opodatkowania VAT.

Sprawa dotyczy spółki, która prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu nieruchomości i wynajmie powierzchni handlowych. W związku z nabyciem centrum handlowego, zawarła z jego zarządcą umowę gwarancyjną, na mocy której zarządca udzieli gwarancji na uzyskanie przez nią uzgodnionego poziomu przychodów z tytułu wynajmu wybranych powierzchni centrum handlowego. Umowa gwarancyjna będzie oparta na następującym schemacie: w przypadku, gdy przychód faktycznie uzyskany z wybranych powierzchni ukształtuje się na poziomie niższym, niż przychód gwarantowany, zarządca będzie zobowiązany wypłacić spółce kwotę w wysokości różnicy między przychodem gwarantowanym a przychodem faktycznym. Z kolei w przypadku, gdy przychód faktyczny przekroczy w danym okresie poziom przychodu gwarantowanego, to spółka będzie zobowiązana do wypłaty na rzecz zarządcy kwoty w wysokości dodatniej różnicy między tymi wartościami.

Przedstawiając swoje stanowisko, spółka stwierdziła, że wypłata świadczenia gwarancyjnego przez zarządcę na rzecz spółki pozostaje poza opodatkowaniem VAT, nie stanowi świadczenia usług a jest jedynie wypłatą środków w wykonaniu zawartej umowy gwarancyjnej. Spółka stwierdziła też, że skoro świadczenie gwarancyjne nie podlega VAT, to nie będzie ona miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawionych przez zarządcę.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. Stwierdził że wypłata świadczenia gwarancyjnego przez zarządcę na rzecz spółki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, a wiec w konsekwencji spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Spółka wniosła skargę do WSA, który podtrzymał stanowisko Ministra Finansów.

Także Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opisywana usługa podlega opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, Sąd przeprowadził analizę odnośnie zwolnienia z VAT usług finansowych, konkludując, że takie zwolnienie nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.
Wyrok jest prawomocny.