Tax AlertyTax Alert nr 66/2016

26/04/2016

W dniu 21 kwietnia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 910/14) dotyczące zwolnienia z opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych przez lekarzy w związku z ich udziałem w konferencji bądź kongresie.

Sprawa dotyczyła Stowarzyszenia, którego działania opierały się m.in. na promocji wiedzy z zakresu kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy. Stowarzyszenie w tym celu przyznawało lekarzom dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z udziałem w międzynarodowych konferencjach. Dofinansowanie odbywało się w formie zwrotu udokumentowanych wydatków i obejmowało koszty noclegów i przejazdów oraz koszty opłaty rejestracyjnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do MF w przedmiocie potwierdzenia stanowiska, iż przedmiotowe wydatki są objęte zwolnieniem z opodatkowania PIT.

Początkowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem Stowarzyszenia, jednak interpretacja została zmieniona przez MF, który uznał, iż opłaty rejestracyjnej nie można uznać za ściśle związaną z podróżą służbową, w związku z czym na Stowarzyszeniu ciążą obowiązki związane z wystawieniem PIT-8C. Ze zmienioną interpretacją nie zgodził się WSA przyznając rację Stowarzyszeniu, jednak NSA uchylił wyrok I instancji przyznając rację organom podatkowym.
W uzasadnieniu wyroku NSA uznał, iż wydatki związane ze wstępem na konferencje oraz kongresy nie są związane z przemieszczeniem się, więc nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.